הקורסים שלנו

להיות מאסטר
בAngular -
בעשרה ימים

,המכחו הטושפ הטישב תירבעב ןייל ןוא 9 Angular -רלוגנא חותיפ סרוק !איש יעוציבל עיגהל םיבייח םתא ,תואצותל יביסיסבוא הקוסעת םלועב
.קטייהב הקוסעתה תושירדל םיטנוולרה איש יעוציבל ךתוא איבתו קטייהה םלועב תותלד ךל חתפת

4/5

40 שעות

מתאים לעובדי חשכ"ל

עלות:

950 ₪

עדין לא נרשמת

על הקורס:

ףדה תפישח םומיסקמל איבהל תנמ לע ,רתויש המכ בלושת רלוגנא הלימה רשאכ ולש תויתועמשמה תולעותהו הקוסעתה םלועב 

ולש תובישחהו רלוגנא לע רצק רבסה אובי ןא ומיסקמל איבהל תנמ לע ,רתויש המכ בלושת רלוגנא הלימה רשאכ ולש תויתועמשמה תולעותהו 

הקוסעתה םלועב ולש תובישחהו רלוגנא לע רצק רבסה אובי ןאכ .לגוגב שופיחב.לגוגב שופיחב ףדה תפישח

מטלות

פידבקים על הקורס

Not available

שיעור 4 – הוספה/הסרת אלמנטים בתנאי, מערך נתונים ב Html, עיצוב משתנה בהתאם ללוגיקה (directives)

לכניסה לצפיה בשיעור >>

Not available

שיעור 5 – יצירת directive המאפשר איחוד של התנהגות (אירועים ופונקציונאליות) החוזרים על עצמם

לכניסה לצפיה בשיעור >>

Not available

שיעור 7 – העברת ארועים ונתונים מבן קומפוננט לאב קומפוננט (@Output,EventEmitter) והעברת נתונים מאב לבן קומפוננט (@Input)

לכניסה לצפיה בשיעור >>

Not available

שיעור 9 – בניית קומפוננט גנרי, שיכיל בתוכו קומפוננטות מתחלפות (ng-content)

בלה בלה בלה

לכניסה לצפיה בשיעור >>

Not available

שיעור 11 – מעבר בין מסכים (Routes,RouterLinkActive, RouterLink, router-outlet)

לראות עוד...

Not available

שיעור 12 – קריאות Http הכולל שליפה, עדכון ומחיקה של נתונים מתוך Api

לראות עוד...

Not available

שיעור 10 – בניית מסך עם שדות קלט (טופס) וקישור לבדיקות תקינות של האנגולר (Foms, FormGroup, FormControl)

לראות עוד...