הקורסים שלנו

להיות מאסטר
בAngular -
בעשרה ימים

,המכחו הטושפ הטישב תירבעב ןייל ןוא 9 Angular -רלוגנא חותיפ סרוק !איש יעוציבל עיגהל םיבייח םתא ,תואצותל יביסיסבוא הקוסעת םלועב
.קטייהב הקוסעתה תושירדל םיטנוולרה איש יעוציבל ךתוא איבתו קטייהה םלועב תותלד ךל חתפת

4/5

40 שעות

מתאים לעובדי חשכ"ל

עלות:

950 ₪

עדין לא נרשמת

על הקורס:

ףדה תפישח םומיסקמל איבהל תנמ לע ,רתויש המכ בלושת רלוגנא הלימה רשאכ ולש תויתועמשמה תולעותהו הקוסעתה םלועב 

ולש תובישחהו רלוגנא לע רצק רבסה אובי ןא ומיסקמל איבהל תנמ לע ,רתויש המכ בלושת רלוגנא הלימה רשאכ ולש תויתועמשמה תולעותהו 

הקוסעתה םלועב ולש תובישחהו רלוגנא לע רצק רבסה אובי ןאכ .לגוגב שופיחב.לגוגב שופיחב ףדה תפישח

מטלות

פידבקים על הקורס