מדיניות האתר

המשתמש רשאי לעשות “שימוש הוגן” בחומר המוגן, הכל בהתאם לכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן. המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט, בין אם הוא Maxtech ובין אם הוא גורם אחר. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל
סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור למשתמש להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן, ללא הסכמה מראש
ובכתב מאת Maxtech

השירות מוצע לרוכשים “כמות שהוא” (“‎AS IS”).
Maxtech לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא  Maxtechבאחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג בשירות.
Maxtech לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג’.                            
המשתמש בלבד יישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.
Maxtech לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד ג’ כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות. לעניין סעיף זה, “Maxtech”
לרבות עובדיה ונציגיה.

תכנית הלימודים במעמד ההרשמה לקורס , תוצג תוכנית הלימודים . במהלך הקורס תהא החברה רשאית לשנות את תוכנית הלימודים צורת העברת החומרים, מעת לעת וזאת בהתחשב בהתקדמות כלל המשתתפים בהתאם לשינוים בשוק ובמדיות הדיגיטליות ובהתאמה לעדכונים וחידושים מעולם ההיטק לרבות מגבלות טכניות ותפעוליות, על מנת לספק את הקורס על הצד הטוב והעדכני ביותר ללקוח.

מדיניות ביטולים והחזרות.  בכפוף לאמור בהסכם זה, הלקוח רשאי לבטל את הרשמתו עד 14 ימים מיום הרכישה של הקורס על פי חוק הגנת הצרכן תשמ “א-1981 או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010 ,בהתאמה. 2.4 .הודעה על ביטול הקורס של הלקוח תיעשה בכתב ותימסר למשרדי החברה על ידי הודעה אלקטרונית במייל הראשי של החברה

התחלת צפייה במדיה המכילה את תכני הקורס בכך חשיפה לכלל המדיה של הקורס, תבטל באופן סופי ומוחלט כל אפשרות לביטול העסקה..

זכות קניין רוחני

התוכן הכלול בקורסים שיירכשו על ידי הלקוח הינו בבעלות בלעדית של החברה ואין הלקוח רשאי להעבירו לאף גורם שלישי ו/או לפרסמם בציבור ו/או לעשות בו כל שימוש מסחרי.

החברה תהיה זכאית לשיפוי ו/או פיצוי מלא מאת הלקוח בגין כל הנזקים שיגרמו לה, ישירים ו/ או עקיפים כתוצאה מהפרת זכויות הקניין הרוחני של החברה וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של החברה מאת הלקוח בכתב.

הקורס מועבר בפלטפורמה אינטרנטית שמסופקת על ידי ספק חיצונ .השימוש במערכת אינטרנטית ללימוד מקוון כוללת מגבלות ותקלות טכניות אשר קשורות ישירות לפלטפורמת הלימוד של הספק החיצוני. החברה אינה מקבלת על עצמה את האחריות לתקלות והמגבלות הטכניות של פלטפורמת הלימוד, אך תפעל כמיטב יכולתה מול הספק להסדרת התקלות השוטפות בהקדם האפשרי

בקורסים המקוונים והדיגיטליים ישנן דרישות טכניות )מינימאליות( לאיכות המחשב והאינטרנט בו הלקוח משתמש. באחריותו לוודא את קיומן לפני ההרשמה.

מדיניות פרטיות  .עם הרישום, הלקוח נותן את הסכמתו לקבלת תוכן פרסומי. החברה תהיה רשאית לשלוח מידע שיווקי ופרסומי ומידע בדבר שירותיה בדוא”ל, הודעות טקסט ודואר אלקטרוני – בין מידע שהיא עצמה תפרסם ובין מידע שהחברה תקבל או תעביר לצורך משלוח של צדדים שלישיים.

הלקוח מסכים כי כל הפרה של תקנון זה ו/או כללי האתיקה המקובלים ונהלי החברה בקשר לשימוש בקורסים עלולה ל הביא להגבלה בשימוש ו/או השהייה של הלקוח מתכני הקורס ו/או הלימודים ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לדיווח לרשויות אכיפת החוק. הלקוח מוותר בזאת על סודיות כלפי החברה וגורמים אלו בכל מקרה בו יפר את תקנות המשמעת.

MAXTECH עושה כל מאמץ על מנת שהמידע יהיה שלם ואמין ככל שניתן, אך ייתכנו טעויות. אין מטרת האתר לתת ייעוץ והכוונה כלל, ואף ההמלצות בקורסים השונים אינן תואמות תמיד לכל מקרה. אי לזאת, אין כל אחריות לנזק ישיר או עקיף בשימוש במידע זה.

השימוש באתר הינו לשימוש פרטי ולא מסחרי או עסקי או קבוצתי.